Gimnazjum 84

Gimnazjum nr 84 działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Krakowie kształci młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się, zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym  oraz zaniedbań w realizacji obowiązku szkolnego może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy i wychowania a także pomocy psychoedukacyjnej.

Gimnazjum realizuje 3 – letni cykl kształcenia.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają 45 minut.

Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem uwzględniając jego możliwości psychofizyczne oraz dostosowują tempo i metody nauczania. Podopieczni mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, kołach zainteresowań i projektach edukacyjnych.

WYCHOWAWCY KLAS / WYCHOWAWCY MOS

II c mgr Urszula Pacholik – Giemza / mgr Piotr Wojnarowski
II d mgr Grażyna Wachacka / mgr Mariola Paluch
III c mgr Piotr Biesikirski / mgr Ewelina Mickiewicz
III d mgr Lidia Wąsowicz / mgr Barbara Górka
III e mgr Bartłomiej Chrzanowski / mgr Filip Kaszyński