Szkoła Podstawowa nr 131

Szkoła Podstawowa nr 131 im. św. Mikołaja  prowadzi klasy  dla uczniów:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

  • kształcenie zintegrowane (kl. I-III)
  • kształcenie przedmiotowe (kl. IV-VIII)

W  szkole podstawowej dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań. Wiedza i umiejętności uczniów są sprawdzane na koniec klasy ósmej – sprawdzian ósmoklasisty.

Nauka odbywa się w oparciu  o podstawę programu kształcenia ogólnego i Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) opracowanych przez specjalistów na podstawie diagnozy i aktualnego funkcjonowania ucznia.

Oferujemy udział w zajęciach specjalistycznych stymulujących rozwój uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Są to zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, korekcji wad wymowy,  korekcji wad postawy i biofeedback.

Prowadzimy zajęcia w terenie, współpracując z wieloma instytucjami. Uczniowie chętnie uczestniczą w licznych wyjściach do kin i teatrów, wycieczkach i różnorodnych imprezach organizowanych przez szkołę.

Zapewniamy opiekę pozalekcyjną w ramach świetlicy szkolnej , bardzo smaczne i zdrowe obiady oraz codzienną opiekę pielęgniarską.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 131 w roku szkolnym 2019/2020 przewidziano następujące zajęcia dodatkowe:

BASEN
ZAJĘCIA TANECZNE
HIPOTERAPIA

WYCHOWAWCY KLAS:

I/IIa mgr Urszula Gołda
IIIa mgr Agnieszka Biesikirska
IVa mgr Katarzyna Janikowska
Va mgr Renata Marczewka
Vb mgr Magdalena Furtyk
VI/VIIa mgr Renata Korwin
VIIb mgr Lidia Wiśniewska
VIIe mgr Anna Kubic
VIIIa mgr Agata Rozmus
VIIIb mgr Marcin Pyrcz