Szkoła Podstawowa nr 131

Szkoła Podstawowa nr 131 im. św. Mikołaja  prowadzi klasy  dla uczniów:
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

  • kształcenie zintegrowane (kl. I-III)
  • kształcenie przedmiotowe (kl. IV-VIII)

W  szkole podstawowej dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań. Wiedza i umiejętności uczniów są sprawdzane na koniec klasy ósmej – sprawdzian ósmoklasisty.

Nauka odbywa się w oparciu  o podstawę programu kształcenia ogólnego i Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) opracowanych przez specjalistów na podstawie diagnozy i aktualnego funkcjonowania ucznia.

Oferujemy udział w zajęciach specjalistycznych stymulujących rozwój uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Są to zajęcia: dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, korekcji wad wymowy,  korekcji wad postawy i biofeedback.

Prowadzimy zajęcia w terenie, współpracując z wieloma instytucjami. Uczniowie chętnie uczestniczą w licznych wyjściach do kin i teatrów, wycieczkach i różnorodnych imprezach organizowanych przez szkołę.

Zapewniamy opiekę pozalekcyjną w ramach świetlicy szkolnej , bardzo smaczne i zdrowe obiady oraz codzienną opiekę pielęgniarską. Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 131 w roku szkolnym 2019/2020 przewidziano następujące zajęcia dodatkowe: BASEN ZAJĘCIA TANECZNE HIPOTERAPIA WYCHOWAWCY KLAS: IIa mgr Urszula Gołda IIIa mgr Agnieszka Biesikirska IVa mgr Marcin Pyrcz Va mgr Katarzyna Janikowska VIa mgr Renata Marczewska VIb mgr Magdalena Furtyk VIIa mgr Renata Korwin VIIIa mgr Agata Rozmus VIIIb mgr Lidia Wiśniewska VIIIe mgr Anna Kubic