Szkoła Podstawowa 131

Szkoła podstawowa nr 131 prowadzi klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz ze sprzężeniami.

Podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

  • kształcenie zintegrowane (kl. I-III)
  • kształcenie przedmiotowe (kl. IV-VI)

W  szkole podstawowej dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań. Wiedza i umiejętności uczniów są sprawdzane na koniec klasy szóstej – sprawdzian szóstoklasisty.

Nauka odbywa się w oparciu  o podstawę programu kształcenia ogólnego i Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) opracowanych przez specjalistów na podstawie diagnozy i aktualnego funkcjonowania ucznia.

Oferujemy udział w zajęciach specjalistycznych stymulujących rozwój uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Są to zajęcia: dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, korekcji wad wymowy i  korekcji wad postawy.

Jednocześnie dbamy o rozwój pasji i zainteresowań. Nasi podopieczni korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych – warsztaty kulinarne, teatralne, muzyczne, taneczne, artystyczne oraz informatyczne.

Prowadzimy zajęcia w terenie, współpracując z wieloma instytucjami. Uczniowie chętnie uczestniczą w licznych wyjściach do kin i teatrów, wycieczkach i różnorodnych imprezach organizowanych przez szkołę.

Zapewniamy opiekę pozalekcyjną w ramach świetlicy szkolnej , bardzo smaczne i zdrowe obiady oraz codzienną opiekę pielęgniarską.

WYCHOWAWCY KLAS:

II mgr Agnieszka Biesikirska – sala 41
III mgr Magdalena Furtyk – sala 44
IV/V/VIa mgr Renata Korwin – sala 40
Vb mgra Lidia Wiśniewska – sala 42
VIb mgra Anna Kubic – sala 43
VIIa mgr Agata Rozmus – sala 12