Szkoła Podstawowa nr 17

Szkoła Podstawowa nr 17 działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Krakowie kształci młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się, zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym  oraz zaniedbań w realizacji obowiązku szkolnego może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy i wychowania a także pomocy psychoedukacyjnej.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają 45 minut.

Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem uwzględniając jego możliwości psychofizyczne oraz dostosowują tempo i metody nauczania. Podopieczni mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, kołach zainteresowań i projektach edukacyjnych.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w ramach działania MOS w roku szkolnym 2019/2020 przewidziano następujące zajęcia dodatkowe:

SIATKÓWKA
BASEN
HIP-HOP
HIPOTERAPIA
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
ZAJĘCIA KULINARNE
ZAJĘCIA TEATRALNE
GRUPA KRAKOWSKA

WYCHOWAWCY KLAS / WYCHOWAWCY MOS

IV c mgr Maciej Hajdo / mgr Alicja Wiśniewska / mgr Filip Kaszyński
Vc mgr Piotr Biesikirski / mgr Ewelina Kusiakiewicz
VIc mgr Magdalena Jajte – Pachota / mgr Filip Kaszyński
VId mgr Grażyna Wachacka / mgr Elżbieta Polak
VIIc mgr Elżbieta Podlaska / mgr Magdalena Dragan
VIId mgr Lena Paluch / mgr Piotr Wojnarowski
VIIIc mgr Monika Sekuła / mgr Jacek Tarasek
VIIId mgr Lidia Wąsowicz / mgr Piotr Wojnarowski