Szkoła Podstawowa nr 17

Szkoła Podstawowa nr 17 działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Krakowie kształci młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się, zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym  oraz zaniedbań w realizacji obowiązku szkolnego może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy i wychowania a także pomocy psychoedukacyjnej.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają 45 minut.

Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem uwzględniając jego możliwości psychofizyczne oraz dostosowują tempo i metody nauczania. Podopieczni mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, kołach zainteresowań i projektach edukacyjnych.

WYCHOWAWCY KLAS / WYCHOWAWCY MOS

IVc mgr Piotr Biesikirski / mgr Ewelina Kusiakiewicz
Vc mgr Magdalena Jajte – Pachota / mgr Filip Kaszyński
VIc mgr Elżbieta Podlaska / mgr Magdalena Dragan
VIIc mgr Monika Sekuła / mgr Jacek Tarasek
VIId mgr Lidia Wąsowicz / mgr Barbara Górka
VIIIc mgr Anna Osadzińska / mgr Małgorzata Kucharska
VIIId mgr Maciej Hajdo / mgr Paweł Łukasik
VIIIe mgr Bartosz Chrzanowski

Oddziały gimnazjalne:

IIIc mgr Urszula Pacholik – Giemza / mgr Piotr Wojnarowski
IIId mgr Grażyna Wachacka / mgr Lena Paluch
IIIe mgr Renata Wnuk – Szwajkos / mgr Agnieszka Sikora – Duda