Rekrutacja

Regulamin Rekrutacji:

1. Rekrutacją do Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie zajmuje się psycholog, pedagog szkolny i przedstawiciel dyrekcji.

2. Uczniowie przyjmowani są do szkoły przez cały rok szkolny.

3. Nasza placówka nie podlega rejonizacji. Przyjmujemy dzieci i młodzież z terenu miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego.

4. Podstawą przyjęcia ucznia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz skierowanie:
a)   dla dzieci z terenu Krakowa skierowania wydaje Urząd Miasta Krakowa,
b) dla zamieszkałych poza Krakowem skierowanie wydaje Urząd Miasta Krakowa za pośrednictwem Starostwa Powiatowego.

5. Przed przyjęciem ucznia do szkoły rodzice lub opiekunowie prawni wraz z dzieckiem zapoznają się z zasadami funkcjonowania naszej placówki.

6. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 objęci są opieką Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wchodzącego w skład naszego zespołu.

7. Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

8. Przy rekrutacji do szkół specjalnych nie obowiązuje Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół.