Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego- publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie) – publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część linków prowadzących do dokumentów do pobrania, nie zawiera informacji o ich rozmiarze,
 • filmy nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów – publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Przetocka.
 • E-mail: zsips@interia.pl
 • Telefon: 48 12 421 07 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
 • E-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
 • Telefon: 12 448-11-10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Lubomirskiego. Sekretariat oraz gabinet Dyrektora szkoły znajdują się na drugim piętrze budynku szkoły. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody.

 2. Budynek Szkoły nie jest wyposażony w windy oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

 3. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

 6. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 7. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową).