Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (www.kr.edu.pl) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronach www.kr.edu.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz skrótu klawiaturowego Ctrl+U, powodującego wyświetlenie menu dostępności.

Klawisz TAB uruchamia skip linki, pozwalające na przejście do określonych elementów strony.

W Przeglądarce Internet Explorer  zgodnie z  instrukcją przeglądarki skrót klawiszowy do przechodzenia między elementami to Ctrl + Tab.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Przetocka, zsips@mjo.krakow.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 12 4210709.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie, budynek przy ulicy Lubomirskiego 21. Placówka mieści się w trzy kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku.

Składa się z pomieszczeń dydaktycznych, biblioteki, sali gimnastycznej, stołówki oraz szeregu pomieszczeń socjalno-administracyjnych.

Budynek jest usytuowany w kształcie litery „U”, wewnątrz której znajduje się podwórko.

Na parterze mieści się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na I piętrze znajduje się pokój dyrektora z sekretariatem, gabinet pielęgniarki, psychologa i pedagoga szkolnego.

Szkoła nie posiada wind, platform ani pochylni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Placówka posiada dwa wyjścia ewakuacyjne: główne zlokalizowane jest od strony ul. Lubomirskiego 21 oraz drugie z podwórka na ul. Lubomirskiego 19.

Szkoła dysponuje podglądem na zewnątrz i wewnątrz budynku, dzięki kamerom monitoringu.

Przed wejściem głównym zapewnione jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Pomiędzy dwoma bramami budynku szkoły znajduje się przystanek autobusowy linii 182, 189, 482, 501, 511. Dojazd do szkoły ułatwia też sąsiedztwo Dworca Głównego (Szybka Kolej Aglomeracyjna).

Dla uczniów i interesantów dostępne jest jedno wejście główne do budynku przy ul. Lubomirskiego 21, w godzinach pracy szkoły. Przy wejściu do placówki obowiązują zasady: osoba z zewnątrz musi pozostawić na portierni następujące dane: data, godzina wejścia, imię i nazwisko, do kogo, godzina wyjścia oraz podpis.