MOS

CELE I ZADANIA MOS

Celem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Krakowie jest udzielanie  specjalistycznej  pomocy psychoedukacyjnej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Cel ten jest realizowany we współpracy z rodzicami wychowanków (prawnymi opiekunami) i instytucjami działającymi na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kuratorami sądów rodzinnych, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, itd.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego i społecznego młodzieży oraz jej przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Zadania te są realizowane poprzez:

  • organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, sportowych oraz profilaktyczno wychowawczych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych, ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym,
  • organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Opieką Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Krakowie, objęci są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17.

Co to jest socjoterapia?

Socjoterapia jest formą pomocy adresowaną do dzieci i młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.

Socjoterapia jest procesem ukierunkowanym na korygowanie występujących u dzieci zaburzeń, zwłaszcza zachowania, nadpobudliwości i zahamowań oraz niektórych zaburzeń emocjonalnych. Terapią obejmuje się dzieci mające problemy szkolne, które związane są z deficytami poznawczymi, dzieci nadpobudliwe, które swoim zachowaniem dostarczają kłopotów dorosłym, a także dzieci, które mają trudności w nauce ze względu na opóźnienia szkolne, zaniedbanie dydaktyczne oraz dzieci agresywne.

Charakter zajęć:

Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. Spotkania odbywają się w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania, poczucia więzi i głębokich relacji między samymi uczestnikami, a także między uczestnikami a terapeutą.

Rola socjoterapeuty polega na stwarzaniu takich sytuacji, które pomogą uczestnikom spotkań uświadomić sobie własne trudności i ograniczenia oraz własny potencjał i możliwości zmiany. Służą temu różnorodne techniki, takie jak filmoterapia, psychodrama, pantomima, gry, ćwiczenia.

Korzyści dla uczestników zajęć:

Socjoterapia ma dokonać zmian w zachowaniu dzieci i ich emocjach. Oprócz dzieci, które potrafią z duża łatwością nawiązywać prospołeczne relacje z ludźmi, spotykamy również te, które boją się nowych sytuacji, ludzi, z obawą i ogromnym blokiem emocjonalnym wkraczają później w dorosłe życie. Często nie potrafią racjonalnie wybierać tego, co dla nich dobre, a co jest złe. Kierują się emocjami, ale często nie potrafią ich nazywać i werbalizować. Poprzez cykl zajęć socjoterapeutycznych chcemy nauczyć dzieci rozpoznawania i nazywania emocji oraz asertywnego zachowania, które to pozwoli im umiejętnie odmawiać i jednocześnie bronić siebie samego przed wpływem destrukcyjnych grup. Zajęcia są okazją do nabycia nowych umiejętności, zwłaszcza interpersonalnych (podejmowania decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, poszukiwania wsparcia i pomocy).

Tworząc odpowiedni klimat, atmosferę życzliwości, radości, zaufania możemy mieć wpływ na wzmacnianie, stymulowanie i rozwijanie w dziecku pozytywnego obrazu samego siebie.

Zasady na zajęciach:

Uczestników spotkań socjoterapeutycznych obowiązuje podpisany przez wszystkich kontrakt grupowy. Obejmuje on jasno określone standardy zachowania np.:

 – jesteśmy dla siebie życzliwi, nie krytykujemy się, nie wyśmiewamy,

– nie przerywamy tym, którzy mówią,

– obowiązuje nas tajemnica, to, co się dzieje na zajęciach, pozostaje między nami,

– jesteśmy punktualni i systematyczni.