O szkole

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie obejmuje opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Jako główny cel Zespół stawia sobie stworzenie szans wszechstronnego rozwoju (społecznego, emocjonalnego, intelektualnego) ucznia – wychowanka na miarę jego potencjalnych możliwości, zainteresowań i talentów.

Realizacja tego celu możliwa jest dzięki:

  • integrowaniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
  • kształtowaniu postaw wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego;
  • kształtowaniu odpowiednich cech mających ułatwić wychowankom współuczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym;
  • stworzeniu bezpiecznej i twórczej atmosfery;
  • współpracowaniu i wspieraniu rodziców (opiekunów) w wychowaniu dziecka, uświadamianiu im możliwości rozwojowych ich dzieci;
  • doskonaleniu metod i form wyrównujących szanse uczniów z trudnościami edukacyjnymi.

 

Struktura Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie

W skład Zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 131 im. św. Mikołaja – dla uczniów:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Szkoła Podstawowa nr 17 – dla uczniów w normie intelektualnej zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 – obejmuje opieką uczniów SP nr 17.

Placówki te ściśle ze sobą współpracują integrując swe środowiska wychowawcze w celu realizacji wspólnej misji Zespołu.

„Uczymy z pasją, wychowujemy z sercem!”