Szkoła Podstawowa nr 131

Szkoła Podstawowa nr 131 im. św. Mikołaja  prowadzi klasy  dla uczniów:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

  • kształcenie zintegrowane (kl. I-III)
  • kształcenie przedmiotowe (kl. IV-VIII)

W  szkole podstawowej dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań. Wiedza i umiejętności uczniów są sprawdzane na koniec klasy ósmej – sprawdzian ósmoklasisty.

Nauka odbywa się w oparciu  o podstawę programu kształcenia ogólnego i Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) opracowanych przez specjalistów na podstawie diagnozy i aktualnego funkcjonowania ucznia.

Oferujemy udział w zajęciach specjalistycznych stymulujących rozwój uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Są to zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, korekcji wad wymowy,  korekcji wad postawy i biofeedback.

Prowadzimy zajęcia w terenie, współpracując z wieloma instytucjami. Uczniowie chętnie uczestniczą w licznych wyjściach do kin i teatrów, wycieczkach i różnorodnych imprezach organizowanych przez szkołę.

Zapewniamy opiekę pozalekcyjną w ramach świetlicy szkolnej , bardzo smaczne i zdrowe obiady oraz codzienną opiekę pielęgniarską.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 131 w roku szkolnym 2019/2020 przewidziano następujące zajęcia dodatkowe:

BASEN
ZAJĘCIA TANECZNE
HIPOTERAPIA

WYCHOWAWCY KLAS:

IIa mgr Urszula Gołda
IIIa mgr Agnieszka Biesikirska
IVa mgr Marcin Pyrcz
Va mgr Katarzyna Janikowska
VIa mgr Renata Marczewska
VIb mgr Magdalena Furtyk
VIIa mgr Renata Korwin
VIIIa mgr Agata Rozmus
VIIIb mgr Lidia Wiśniewska
VIIIe mgr Anna Kubic