Szkoła Podstawowa nr 131

Szkoła Podstawowa nr 131 im. św. Mikołaja  prowadzi klasy  dla uczniów:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

  • kształcenie zintegrowane (kl. I-III)
  • kształcenie przedmiotowe (kl. IV-VIII)

W  szkole podstawowej dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań. Wiedza i umiejętności uczniów są sprawdzane na koniec klasy ósmej – sprawdzian ósmoklasisty.

Nauka odbywa się w oparciu  o podstawę programu kształcenia ogólnego i Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) opracowanych przez specjalistów na podstawie diagnozy i aktualnego funkcjonowania ucznia.

Oferujemy udział w zajęciach specjalistycznych stymulujących rozwój uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Są to zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, korekcji wad wymowy,  korekcji wad postawy i biofeedback.

Prowadzimy zajęcia w terenie, współpracując z wieloma instytucjami. Uczniowie chętnie uczestniczą w licznych wyjściach do kin i teatrów, wycieczkach i różnorodnych imprezach organizowanych przez szkołę.

Zapewniamy opiekę pozalekcyjną w ramach świetlicy szkolnej , bardzo smaczne i zdrowe obiady oraz codzienną opiekę pielęgniarską.

WYCHOWAWCY KLAS:


Ia mgr Jakub Wojcieszek
IIa mgr Aleksandra Bernal
IIb mgr Małgorzata Dyba
IIe mgr Agnieszka Wenc
IIIa mgr Agnieszka Biesikirska
IIIe mgr Urszula Gołda
IVa mgr Małgorzata Zgierun-Irlik
IVb mgr Grażyna Herbst
Va mgr Sylwia Kaczmarczyk
Vb mgr Helena Kaganek – Bułat
VIa mgr Agata Sobczak
VIb mgr Renata Wnuk – Szwajkos
VIIa mgr Marcin Pyrcz
VIIb dr Monika Sekuła
VIIIa mgr Anna Osadzińska
VIIIb mgr Renata Marczewska
VIIIe mgr Magdalena Furtyk