Szkoła Podstawowa nr 17

Szkoła Podstawowa nr 17 działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Krakowie kształci młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się, zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym  oraz zaniedbań w realizacji obowiązku szkolnego może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy i wychowania a także pomocy psychoedukacyjnej.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają 45 minut.

Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem uwzględniając jego możliwości psychofizyczne oraz dostosowują tempo i metody nauczania. Podopieczni mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, kołach zainteresowań i projektach edukacyjnych.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w ramach działania MOS w roku szkolnym 2023/2024 przewidziano następujące zajęcia dodatkowe:

HIPOTERAPIA
ZAJĘCIA KULINARNE
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
SQUASH
AKADEMIA STYLU I SZYKU
PIŁKA NOŻNA

WYCHOWAWCY KLAS / WYCHOWAWCY MOS

IVc mgr Elżbieta Podlaska / mgr Mariola Hojka
Vc mgr Grażyna Wachacka / mgr Elżbieta Polak
VIc mgr Lena Paluch / mgr Filip Kaszyński
VIIc mgr Anna Chrzanowska / mgr Dariusz Cherjan
VIIIc mgr Maciej Hajdo / mgr Magdalena Kasprzycka
VIIId  mgr Lidia Wąsowicz / mgr Barbara Górka