Szkoła Podstawowa nr 17

Szkoła Podstawowa nr 17 działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Krakowie kształci młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się, zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym  oraz zaniedbań w realizacji obowiązku szkolnego może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy i wychowania a także pomocy psychoedukacyjnej. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają 45 minut. Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem uwzględniając jego możliwości psychofizyczne oraz dostosowują tempo i metody nauczania. Podopieczni mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, kołach zainteresowań i projektach edukacyjnych. Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w ramach działania MOS w roku szkolnym 2019/2020 przewidziano następujące zajęcia dodatkowe: SIATKÓWKA BASEN HIP-HOP HIPOTERAPIA ZAJĘCIA PLASTYCZNE ZAJĘCIA KULINARNE ZAJĘCIA TEATRALNE GRUPA KRAKOWSKA WYCHOWAWCY KLAS / WYCHOWAWCY MOS IVc mgr Małgorzata Zgierun - Irlik / mgr Filip Kaszyński V c mgr Maciej Hajdo / mgr Alicja Wiśniewska VIc mgr Piotr Biesikirski / mgr Ewelina Kusiakiewicz VId mgr Monika Sekuła / mgr Mariola Hojka VIIc mgr Magdalena Jajte - Pachota / mgr Filip Kaszyński VIId mgr Grażyna Wachacka / mgr Elżbieta Polak VIIIc mgr Elżbieta Podlaska / mgr Magdalena Kasprzycka VIIId mgr Lena Paluch / mgr Anna Chrzanowska