Konkurs plastyczny dla klas IV – VIII

„Łagodna odpowiedź gniew uspokaja, słowa zbyt ostre pobudzają do gniewu”

Celem konkursu jest dbałość o kulturę języka, wpajanie poprawnych reguł konwersacyjnych, uwrażliwianie na słowa, pobudzanie twórczej aktywności artystycznej uczniów.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat myśli zawartej w Księdze Przysłów 15, 1: Łagodna odpowiedź gniew uspakaja, słowa zbyt ostre pobudzają do gniewu w formie:

  • komiksu, plakatu, kolażu lub obrazu,
  • na bloku technicznym (maksymalny format A3),
  • dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej … (Dz. U. 2017 r. poz. 356) Wymagania szczegółowe: I, 2,12 uczeń dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek, drama, spektakl teatralny); II, 2,7 dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi); oraz lektury obowiązkowe, poz. 15).

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:

  • zrozumienie tematyki konkursu,
  • pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu,
  • kreatywność w doborze materiałów,
  • gamę kolorystyczną ,
  • estetykę wykonania,
  • samodzielność.

Termin złożenia prac upływa 8 maja 2023 r. (liczy się data wpływu do placówki).

Prace prosimy dostarczać na adres szkoły pocztą lub osobiście z dopiskiem: Konkurs plastyczny.

Organizator Konkursu: Koordynatorzy konkursu:
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie
ul. A. Lubomirskiego 21
31-505 Kraków

Koordynatorzy konkursu:
Grażyna Herbst (668973946)
Anna Dziobek-Fąfara

Regulamin konkursu wraz z załącznikiem zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest