Świetlica

Świetlica szkolna dla Szkoły Podstawowej nr 131
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00.

Wychowankowie mogą korzystać ze świetlicy przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Główne zadania świetlicy:

 • Zapewnienie wszechstronnej opieki i dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci przebywających w świetlicy szkolnej.
 • Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie, poprawnego zachowania i wzajemnej życzliwości.
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań.

Proponowane formy spędzania czasu:

  • zajęcia integracyjne
  • zajęcia umuzykalniające
  • zajęcia plastyczno – techniczne
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii
  • zajęcia ruchowe
  • zajęcia relaksacyjne
  • zajęcia poszerzające wiedzę
  • konkursy świetlicowe, szkolne i zewnątrzszkolne

Do tradycji świetlicy należy organizacja  imprez i uroczystości:

 • Jasełka
 • Kiermasze świąteczne
 • Święto Babci i Dziadka

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY
Aneks do regulaminu świetlicy szkolnej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA