Terapia pedagogiczna

Głównym celem terapii pedagogicznej jest wspieranie uczniów z trudnościami i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów – rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego.
W ramach wsparcia pedagogicznego podejmujemy oddziaływania mające na celu:

1. Wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie i wyrównywanie braków  w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.

2. Rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej.

3. Stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych warunkujących uczenie się:

  • ćwiczenia orientacji przestrzennej
  • ćwiczenia orientacji położenia własnego ciała
  • ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej
  • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo- -słuchowej
  • ćwiczenia sprawności manualnej
  • ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji uwagi i pamięci
  • ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi, spostrzegawczości
  • ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli
  • ćwiczenia sprawności ortograficznej – umiejętności zastosowania zasad ortograficznych

Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.