Upragniony czas odpoczynku…

Przekazując wszystkim życzenia udanych wakacji i urlopów pragniemy, by obrazy z wiersza Asnyka otwierały i zamykały każdy letni dzień.

Letni wieczór

 ADAM ASNYK

Już za­szedł nad do­li­ną

Zło­ci­sty słoń­ca krąg;

Ci­che od­gło­sy pły­ną

Z zie­lo­nych pól i łąk.

Da­le­kie lu­dzi gło­sy,

Da­le­ki sły­chać śpiew

I ci­chy sze­lest rosy

Po drżą­cych li­ściach drzew.

Pro­mie­ni gra ró­ża­na

Top­nie­je w si­nej mgle,

A świe­ży za­pach sia­na

Sko­szo­na łąka śle.

Wraz z wo­nią po­lnych kwia­tów,

Z ga­sną­cym bla­skiem zórz

Ci­cha po­ezja świa­tów

W głąb ludz­kich spły­wa dusz.

W pół­cie­niu pierś ol­brzy­mią

Pod­no­szą wid­ma gór,

Noc­ny­mi mgła­mi dy­mią,

Wdzie­wa­ją płasz­cze chmur.

I wią­żą swo­je skrzy­dła,

Po­dar­ty kry­jąc stok,

Jak sen­ne ma­lo­wi­dła

Po­wo­li toną w mrok.

Wie­czo­ru blask nie­pew­ny

Oświe­tla ob­raz ten…

Lu­dzie w za­du­mie rzew­nej

Go­nią pięk­no­ści sen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest